سرویسهای حرفهای ترجمه

لوکالایز ارائهدهندگانِ ترجمهی متعددی را فراهم میکند که بهواسطهی ترجمهی اپلیکیشن یا وبسایت شما به متداولترین زبانها میتواند یاریرسان باشد. بهراحتی فایلهای منبع شما را به پروژه آپلود (تبدیل) میکند و از منوی دستورها استفاده میکند تا یک یک نقلقول فوری بدست آید. هزینهی کلمات ترجمهشده از 0.07 یورو بهازای هر کلمه شروع میشود.

ارائهدهندگان ترجمه
یکی از ارائهدهندگان ترجمه را انتخاب کنید: لوکالایز، گنگو، گوگل یا دیپاِل.
لطفاً توجه شود اگر شما قصد دارید یک سفارش بسیار بزرگ دهید، برای اینکه از انسجام و کیفیت ترجمه مطمئن شوید حقیقتاً پیشنهاد میشود یک حافظهی ترجمهی پرازدحام داشته باشید. اگرچه، حافظهی ترجمه بر روی طرحهای رایگان و آغازین به صورت پیشفرض غیرقابلدسترسی است.

لوکالایز
تیم ترجمهی لوکالایز در زمینهی محلیسازیِ اپلیکیشن موبایل، نرمافزار، آموزش مجازی، وبسایت، چندرسانهای و بازی تخصص دارند. ترجمه به بیش از 90 زبان مهیا است. ما تکنولوژی پیشرفته را با یک شبکه از مترجمین متخصص معتبر داخلکشوری و محلیسازیِ مهندسین میآمیزیم.
لوکالایز گزینهی توصیهشدهای است اگر میخواهید مترجمین عمیقتر بکاوند (به طور مثال، دانلود اپلیکیشن شما/مراجعه به یک وبسایت، مطالعهی درونِ آن و غیره). مترجمین همچنین از یوزر اینترفیسِ (User Interface) لوکالایز استفاده خواهند کرد تا ترجمهها را نمایش دهند. آنها در قسمت چت پروجکت لوکالایز قابلدسترسی هستند. بهعلاوه، ما یک ضمانت مادامالعمر ارائه میکنیم. این بدین معناست که در هر زمانی میتوانید با تیم پشتیبانیِ ما ارتباط برقرار کنید و درخواست اصلاحات برای کارهای انجامشدهی ضعیف بدهید. ما بهطور داخلی تحقیق خواهیم کرد، و اگر مشکلات پیدا شوند، مترجمین ما بهصورت رایگان تصحیحات را انجام خواهند داد.
توجه: حداقل قیمتِ سفارش 10 دلار است، بنابراین میزان کلمات در این مورد ملاحظه نمیشود. این مورد به صورت مجزا به هر زبانی در یک سفارش ترجمه اعمال میشود.
زمان تخمینیِ اتمام سفارش در روزهای کاری اعلام شده است.

گِنگو
هدف گنگو این است که سرویسهای زبان برای همه فراهم کند و به یک جامعهی جهانی وصل کند. شبکه از بیش از 18000 مترجمی که امتحان شده و مجوز استانداردهای سفتوسخت پروژه را کسب کردهاند تشکیل شده است. مترجمین از سرتاسر جهان و هر منطقهی زمانی هستند، که ما را قادر میسازد تا بیش از 35 زبان را پشتیبانی کنیم و در راستای رسالت گنگو انجام وظیفه کنیم. صفحهی وبسایت را مشاهده فرمایید

یک ]محصول[ ارائهکنندهی مقرونبهصرفه است که برای ترجمههای عمومی مثل ایمیلها، بلاگها، مقالات و غیره مناسب است. هرچند توجه شود که در گنگو دورهی ]زمانی[ سختگیرانهی 120 ساعتهی “رد یا تأیید” به کار میرود. این بدین معنی است که بعد از ارسال سفارشها، تمامی اصلاحات در طی 120 ساعت استعلام میشود.

لطفا توجه شود که مترجمین گنگو خارج از لوکالایز فعالیت میکنند. یعنی آنها به حافظهی ترجمه، واژهنامهی ترجمه، چت پروژهی ترجمه و غیره دسترسی ندارند. در واقع، مترجمین گنگو اطلاعات ذیل را میبینند:
مختصرسازی پروژه
توصیف کلیدی ترجمه
لینک به یک صفحه نمایش عکسبرداریشده (اگر یک صفحه نمایش عکسبرداریشده به کلید ضمیمه شده باشد)
بنابراین، لطفاً تلاش کنید تا اندازهای که ممکن است جزئیات مربوط در مختصرسازیهای خود تهیه کنید.

گوگل
ترجمهی گوگل از پشتیبانی ترجمهی ماشینی عصبی (NMT) برخوردار است. ترجمهی ماشینی عصبی برای کلیهی زبانهای مبدأ و مقصد هنوز در دسترس نیست. قیمت هر کلمه 0.001 دلار است.

دیپال
ترجمهی ماشینی عصبی حرفهای دیپال. قیمت هر کلمه 0.001 دلار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *