ترجمه تخصصی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d751041676d31' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6051' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی بازرگانی پذیرفته میشود ترجمه متون ادبی و انواع مقالات در رشته های فنی مهندسی و پزشکی پذیرفته میشود.                               ترجمه تخصصی قراردادهای شرکت های تجاری و بازرگانی پذیرفته میشود.