ترجمه تخصصی مدیریت و حسابداری<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-145848c9d630e' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5863' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه فوری انگلیسی به فارسی و فارسی به نگلیسی عمومی/ترجمه کاتالوگ و کتب و مقالات تخصصی و عمومی، انجام فوری پاورپوینت های تخصصی دفاع کارشناسی ارشد