ترجمه فیلم<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-02a43cd34f062' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6343' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه فیلم های اموزشی در موضوعات مختلف از قبیل علمی،فنی،مهندسی و… اشنا به نرم افزار premiere. بنده سابقه ترجمه و تدوین چندین فیلم اموزشی و علمی در زمان خدمت را دارم.

مقاله نویسی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a7c3060344643' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6339' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

مقاله نویسی به صورت مدرن با رعایت تمام اصول و قواعد مقاله نویسی. انجام پروژه های word به صورت علمی و اکادمیک. انجام و ویراستاری مقاله های تخصصی رشته عمران

ترجمه تخصصی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4360ca44a0384' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6301' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی مقاله های دانشگاهی در رشته ی عمران ایجاد مقاله ها و داکیومنت نویسی به صورت فارسی و انگلیسی. ارائه مقاله به صورت مرتب و به روز.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a7b0c40464353' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5414' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

اموزش زبان انگلیسی از پایه تا سطح ایلتس. اموزش گرامر به صورت کاربردی و علمی. اموزش اصطلاحات به روز و عامیانه انگلیسی(slang) اموزش ضرب المثلها(proverbs)و اصطلاحات(idioms).

ترجمه تخصصی رشته مهندسی عمران<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-30664dca34054' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5405' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه فنی و تخصصی مقاله های مهندسی عمران(سازه_نقشه برداری) انجام و ارائه تخصصی مقاله های رشته مهندسی عمران.