تجربه ها در زمینه ترجمه ی انگلیسی به فارسی و بالعکس<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a261dd0d4ee00' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4631' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

دارای سه سال سابقه تدریس زبان در آموزشگاه ها ترجمه ی انگلیسی به فارسی ترجمه ی فارسی به انگلیسی ترجمه ی متون تاریخی