ترجمه ی انواع متون<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a810348376d26' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6384' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ادبی اقتصادی سیاسی زیست شناسی پزشکی روان شناسی حقوق مهندسی علوم تجربی و تربیتی … از انگلیسی به فارسی و بالعکس

ترجمه ی متون و مقالات تمامی رشته ها<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a2f1d84d63609' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6377' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

رشته ی روان شناسی پزشکی شیمی زیست شناسی مهندسی و متون و مقالات حقوقی سیاسی اقتصادی و…

ترجمه ی انواع متون تخصصی و عمومی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-234d0613c769a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6361' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی رزومه، پایان نامه و متون و مقالات روان شناسی، حقوقی، پزشکی، زیست شناسی، مهندسی، ادبی ، اقتصادی سیاسی…