ترجمه ی عمومی و تخصصی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a24022e072136' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6318' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی تخصصی انواع متون پزشکی ، روان شناسی، علوم تربیتی، زیست شناسی، حقوق، ادبیات، اقتصادی، سیاسی، معارف، تاریخی… ترجمه ی انواع مقالات دانشگاهی

انجام ترجمه ی تخصصی متون و مقالات پزشکی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-602e042ae276a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6050' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی تخصصی مقالات و متون رشته ی پزشکی، روان شناسی ، زیست شناسی، علوم … و تمام رشته های مرتبط

ترجمه ی تخصصی مقاله<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-073fe43a22660' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5953' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

انجام ترجمه ی تخصصی رشته ی روان شناسی به صورت دقیق. با تسلط کامل بر اصطلاحات رشته ی روان شناسی

انجام ترجمه ی تخصصی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e2796a005c234' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5931' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

متون عمومی و تخصصی، متون روان شناسی، پزشکی، زیست شناسی، مهدسی صنایع، مکانیک، متون حقوقی، ادبیات و زبان شناسی، سیاسی و اقتصادی… و مقالات دانشگاهی و ترجمه ی رزومه

ترجمه ی انواع متون<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e27202604a468' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5876' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی انواع متون از جمله عمران، کامپیوتر، صنایع،  ورزش، ادبیات و زبان شناسی ، علوم تجربی و تربیتی، متون حقوقی، سیاسی و اقتصادی، پزشکی، روان شناسی، تاریخی، مکانیک…