ترجمه تخصصی مهندسی و علم مواد ( به ویژه نانومواد)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-94dc600c1e84a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4801' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی تمامی متون مرتبط به مهندسی و علم مواد ( به ویژه نانومواد) دارنده چندین مقاله ISI دارنده مدرک فوق لیسانس مهندسی مواد ( نانو فناوری) از دانشگاه تربیت مدرس (به عنوان شاگرد اول) زمینه های تخصصی: – تمامی مقالات مرتبط به علم مواد – کاتالیست ها (فوتو کاتالیت ها و الکتروکاتالیست ها و […]