پژوهشات<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c090161645aed' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5487' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Enhancing Civil Society’s Role in Conflict Prevention و Peace Building in Cyprus (http://www.rcenter.intercol.edu/round_tables) The Ideology of HAMAS; Political Islam in Action                                                                      […]

مقالات<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-41160565cf0fd' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5250' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Iran; Frontlines و Perspectives (https://cceia.unic.ac.cy/volume-7-issue-1-h-khalaj) The Renewed Balance of Power in the Middle East (https://cceia.unic.ac.cy/volume-7-issue-5-h-khalaj) Iran, the US و the Renewed Balance of Power (https://cceia.unic.ac.cy/volume-8-issue-3-h-khalaj)

تجربیات<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-600541c69d106' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5213' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

بیش از بیست سال سابقه تدریس، ترجمه، گویندگی و نویسندگی به زبان انگلیسی در اروپا و موسسات معتبر ایرانی داخل و خارج کشور در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل، تاریخ و فلسفه، علوم و مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر (بطور خاص سینما و تلویزیون)، ژورنالیسم و رسانه، و مباحث و موضوعات عمومی.