ترجمه تخصصی متون مطبوعاتی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-52a6206000043' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6238' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه متون خبرنگاری و روزنامه نگاری از فارسی به انگليسی و بالعكس  با حفظ زبان مطبوعاتي متن ترجمه متون، مقالات و مستندهای سیاسی با سابقه ترجمه متون سیاسی و علوم اجتماعی  

ترجمه تخصصی متون و مقالات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0ba06d6f22030' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5976' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

انجام ترجمه تخصصی متون و مقالات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی – ویرایش مقاله نیز پذیرفته میشود.

ترجمه تخصصی متون و مقالات گردشگری<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3002420b06a36' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5918' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

انجام ترجمه تخصصی متون، مقالات و بروشور در زمینه گردشگری ترجمه مستند های جاذبه های گردشگری سابقه ترجمه متون و مقالات در رشته های جامعه شناسی ، مطالعات جهان، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و معماری

ترجمه تخصصی مقالات رشته علوم اجتماعی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6d396a0023008' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5856' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

انجام ترجمه تخصصی متون و مقالات رشته علوم اجتماعی از فارسی به انگلیسی و بالعکس سابقه ترجمه متون علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد

ترجمه تخصصی مقالات رشته مدیریت<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6af3400062640' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5121' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی کتب و مقالات دانشگاهی رشته مدیریت از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی سابقه ترجمه متون مربوط به رشته علوم انسانی تدریس زبان انگلیسی در همه سطوح

انجام ترجمه تخصصی رشته اقتصاد<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-406b063c205a0' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4873' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی متون ادبی و مقالات دانشگاهی رشته اقتصاد،مدیریت،معماری، علوم اجتماعی و مطالعه جهان از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی