ترجمه متون اسپانیایی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-06591501ee426' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5989' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه انواع متون اسپانیایی به انگلیسی و فارسی روان، تدریس خصوصی زبان اسپانیایی، ترجمه مقالات و تحقیقات، ترجمه اسناد، ترجمه کاملا دقیق و متناسب با متن در اسرع وقت

انجام ترجمه تخصصی متون حقوقی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-561140165ee72' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4844' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه انواع متون و مقالات به سه زبان اسپانیایی، انگلیسی و فارسی، تدریس خصوصی انگلیسی و اسپانیایی، تدریس زبان انگلیسی کنکور، سابقه ی ترجمه متون حقوقی، سیاسی وغیره…