ترجمه ی تخصصی رشته ی طراحی صنعتی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-46035334fec13' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6307' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی متون در رشته ی طراحی صنعتی گرایش های طراحی تعاملی Interactive Design، طراحی ساده Simplex Design، طراحی با رویکرد سبز Green Design، طراحی احساسگرا Emotional Design، طراحی مینیمال Minimalism و طراحی عملکرد گرا Functionalism.