ترجمه ی انواع متون<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7f295061f52c8' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6384' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ادبی اقتصادی سیاسی زیست شناسی پزشکی روان شناسی حقوق مهندسی علوم تجربی و تربیتی … از انگلیسی به فارسی و بالعکس

ترجمه ی متون و مقالات تمامی رشته ها<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e0c86f55bc2f2' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6377' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

رشته ی روان شناسی پزشکی شیمی زیست شناسی مهندسی و متون و مقالات حقوقی سیاسی اقتصادی و…

ترجمه ی انواع متون تخصصی و عمومی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f2f56f820f3c6' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6361' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی رزومه، پایان نامه و متون و مقالات روان شناسی، حقوقی، پزشکی، زیست شناسی، مهندسی، ادبی ، اقتصادی سیاسی…

ترجمه ی عمومی و تخصصی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8f3746f2052cb' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6318' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی تخصصی انواع متون پزشکی ، روان شناسی، علوم تربیتی، زیست شناسی، حقوق، ادبیات، اقتصادی، سیاسی، معارف، تاریخی… ترجمه ی انواع مقالات دانشگاهی